Followers

Tuesday, December 30, 2008

Kajian PPSMI oleh UPSI

Kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim yang diketuai oleh Profesor Emeritus Isahak Haron anjuran Yayasan Kajian dan Strategi Melayu.

Kajian tersebut membabitkan hampir 4000 murid tahun 5 di 68 buah sekolah rendah di Semenanjung Malaysia antara tempoh Februari 2007 dan Januari 2008.

Kajian UPSI tersebut adalah berkaitan dengan PPSMI dalam menjawab beberapa isu Pengajaran dan Pembelajaran berikut:

1. Sejauh manakah guru menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar Sains dan Matematik ?

Kajian dari sample yang berlainan pelajar sekolah rendah sepanjang 2003-2007 mendapati:

i. Lebih 85% pelajar melaporkan guru mengajar Sains dan Matematik dengan campuran Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu . Ini adalah kerana guru-guru ingin membantu murid-murid yang lemah Bahasa Inggeris memahami apa yang diajar.
ii. Hanya 02% guru menggunakan Bahasa Inggeris sepenuhnya.
iii. Dan 05% menggunakan Bahasa Malaysia sahaja.

2. Sejauh manakah pelajar sukar mempelajari Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ?

Berdasarkan sampel Januari 2008:

i.
83% murid pelbagai kaum menyatakan sukar belajar Sains dalam Bahasa Inggeris.
ii.
87.2% di kajian di kalangan pelajar Melayu mengatakan sukar belajar Sains dalam Bahasa Inggeris.
iii.
65%kajian di kalangan pelajar Melayu mengatakan sukar belajar Matematik dalam Bahasa Inggeris.

Berdasarkan sampel Februari 2007:

i.
70-80 peratus pelajar Melayu sekolah kebangsaan masih menghadapi masalah mempelajari Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris walaupun telah menggunakan Bahasa Inggeris sejak tahun 2003.

3. Adakah mempelajari Matematik dalam Bahasa Inggeris meningkatkan pembelajaran dan prestasi Matematik pelajar ?

Kajian Sampel murid Tahun 5 Januari 2008 mendapati:

i. Skor prestasi Matematik pelajar-pelajar berkenaan adalah rendah iaitu 7.89 daripada skor maksimum 20.0.
ii.
Skor murid Melayu (7.66) adalah lebih rendah dari skor murid Cina (13.0) dan India (8.21)
iii.
Peratus murid Melayu yang memberi jawapan tepat adalah lebih rendah dari murid Cina dan India terutama dalam soalan yang memerlukan murid memahami ayat atau arahan dalam Bahasa Ingerís.
iv.
Murid Melayu lemah dalam operasi asas dengan hanya 58.2 peratus yang mampu menjawabnya.
v.
Dalam asas darab hanya 53.9 peratus murid Melayu mampu menjawab berbanding murid Cina 80 peratus boleh menjawab dengan betul.
vi.
Dalam asas bahagi yang memerlukan membaca ayat dalam Bahasa Ingerís , hanya 14 peratus dan 35 peratus sahaja murid Melayu yang mampu memberi jawapan yang betul.

4. Adakah mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris meningkatkan pembelajaran dan prestasi Sains pelajar ?

i.
Prestasi am Sains murid semua keturunan adalah rendah dengan skor hanya 4.28 daripada maksima 14.00.
ii.
Skor murid Melayu lebih rendah (4.11) dari skor murid Cina (7.22) dan India (4.64).
iii.
Kira-kira 83 peratus murid Tahun 5 dari semua keturunan mendapati sukar mempelajari Sains dalam Bahasa Inggeris dengan peratusan tertinggi di kalangan murid Melayu (84 peratus).
iv.
Hampir 83 peratus murid Melayu tidak faham pengajaran guru Sains dalam Bahasa Inggeris.

5. Adakah pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris membantu meningkatkan pembelajaran dan prestasi pelajar dalam Bahasa Inggeris ?

i. Prestasi am Bahasa Inggeris murid Tahun 5 dari semua keturunan adalah amat rendah dengan skor 11.97 daripada skor maksimum 31.0. Skor murid Melayu hanya 11.87. Skor murid Cina (21.77) dan India (16.14).

ii. Kira-kira 73.7 peratus murid Tahun 5 dari semua kaum menyatakan sukar mempelajari Bahasa Inggerics dengan peratus tertinggi ialah murid Melayu (81.4 Peratus).

iii. Lebih 75 peratus murid Melayu tidak faham pengajaran guru Bahasa Inggerís.

Sumber: Suara Keadilan 24-31 Dis 2008

No comments: